0

Obľúbené produkty:

0
  • Nemáte žiadne obľúbené produkty.

+421 948 049 158(Po-Pia, 8-16:00 hod.)
Menu

Zásady ochrany osobných údajov


 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Tieto Zásady spracúvania osobných údajov upravujú postup spoločnosti 3C SYSTEMS s.r.o., IČ 247 71 627, so sídlom Havlíčkova 1732, Beroun-Město, 266 01 BerounČeská republika,zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 173018 (ďalej tiež ako "Spoločnosť" alebo "Predávajúci" alebo "Prevádzkovateľ") pri ochrane osobných údajov zákazníkov Spoločnosti (ďalej tiež ako "Kupujúci" alebo "Dotknutá osoba"), ktorí sú spravidla obchodnými partnermi Spoločnosti.

 

1.2. Právnym rámcom pre spracovanie ochrany osobných údajov v spoločnosti 3C SYSTEMS s.r.o. je najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "všeobecné nariadenie o ochrane údajov").

 

1.3. Zásady spracúvania osobných údajov v platnom znení sú zverejnené na webových stránkach predávajúceho www.3CSYSTEMS.cz a www.3CSYSTEMS.sk

 


2. Správca osobných údajov  

 

2.1. Správcom zhromaždených osobných údajov je spoločnosť 3C SYSTEMS s.r.o.

 


3. Presnosť osobných údajov

 

3.1. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, napr. pri dopytovaní sa na tovar alebo pri objednávke, alebo pri inej komunikácii s predávajúcim ako prevádzkovateľom, správne a pravdivo a je povinná bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách svojich osobných údajov. Dotknutá osoba má tiež právo na to, aby prevádzkovateľ na základe jej informácií bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje.

 


4. Účely spracovania a právny základ

 

4.1. Meno, priezvisko vrátane akéhokoľvek dodatku charakterizujúceho osobu alebo prevádzkareň fyzickej osoby, titul (ak ho zákazník poskytol), adresa bydliska alebo sídla, adresa na doručovanie, IČO, DIČ, e-mailová adresa dotknutej osoby, telefónne číslo a údaje o nákupe a predaji sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy (napr. Právnym základom spracovania týchto údajov na tento účel je ich nevyhnutnosť na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Tieto osobné údaje sa ďalej spracúvajú po splnení zmluvy, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť podlieha.

 

4.2. Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu subjektu údajov alebo osôb konajúcich v mene subjektu údajov, prípadne iné identifikačné a kontaktné údaje, môže spoločnosť požadovať a spracúvať na účely identifikácie osoby pri vrátení peňažného alebo nepeňažného plnenia z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu (napr. zrušenie kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy) alebo pri prevzatí tovaru a v súvislosti s tým chrániť zmluvné strany kúpnej zmluvy pred odovzdaním plnenia neoprávnenej osobe. Právnym základom spracovania týchto údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

4.3. V iných prípadoch, ako sú uvedené v odsekoch 4.1 a 4.2, si prevádzkovateľ spravidla zabezpečí súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel, ktorý je právnym základom spracúvania osobných údajov.  

 


5. Doba uchovania 

 

5.1. Osobné údaje budú v Spoločnosti uchovávané po dobu požadovanú platnými právnymi predpismi, alebo ak takáto doba nie je stanovená, po dobu trvania právneho základu spracúvania alebo po dobu nevyhnutnú na určenie, uplatnenie alebo výkon právnych nárokov spoločnosti.

 


6. Príjemcovia osobných údajov

 

6.1. Spoločnosť 3C SYSTEMS s.r.o. môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Ide napríklad o dopravcov prepravujúcich tovar, poskytovateľov IT, účtovných, daňových a právnych služieb alebo subjekty posudzujúce platnosť pohľadávok. Spracovanie osobných údajov nezahŕňa prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie.

 


7. Právo na prístup k osobným údajom

 

7.1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 


8. Právo na opravu osobných údajov

 

8.1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 


9. Právo na vymazanie osobných údajov

 

9.1. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak na to existuje dôvod stanovený vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

 


10. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

 

10.1. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov v prípadoch stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

 


11. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

 

11.1. Za podmienok stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 


12. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

12.1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom na základe oprávneného záujmu.

 


13. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 

13.1. Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V prípade potreby možno súhlas odvolať e-mailom alebo oznámením zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo do dátovej schránky prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo overiť si autentickosť správy v prípade pochybností.

 


14. Uplatňovanie práv

 

14.1. Dotknutá osoba môže uplatniť vyššie uvedené práva prostredníctvom e-mailu alebo zaslaním oznámenia do sídla prevádzkovateľa alebo do dátovej schránky prevádzkovateľa. V prípade pochybností si prevádzkovateľ vyhradzuje právo overiť si autenticitu správy.

 


15. Správca

 

15.1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Kontaktnou osobou pre otázky ochrany osobných údajov a prípadné uplatnenie práv dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi je konateľ spoločnosti 3C SYSTEMS s.r.o.   

 


16. Právo podať sťažnosť

 

16.1. Subjekt údajov má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte EÚ, v ktorom má obvyklý pobyt, miesto zamestnania alebo miesto údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov porušuje jeho právo na ochranu údajov. V Českej republike je príslušným dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov.