0

Obľúbené produkty:

0
  • Nemáte žiadne obľúbené produkty.

+421 948 049 158(Po-Pia, 8-16:00 hod.)
Menu

Všeobecné podmienky spoločnosti1. Úvodné ustanovenia


1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") popisujú bežnú obchodnú spoluprácu pri dodávkach bezpečnostných zábran Solan, ZoneSafe, A-SAFE a ďalšieho tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou vo výrobe a na pracoviskách (ďalej len "Tovar" alebo "Dodávka tovaru") a pri súvisiacom poskytovaní služieb medzi 3C SYSTEMS s.r.o, IČ 247 71 627, so sídlom Havlíčkova 1732, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 173018 (ďalej aj ako "spoločnosť" alebo "predávajúci") a jej obchodnými partnermi, ktorí nie sú vo vzťahu k predávajúcemu spotrebiteľmi (ďalej aj ako "kupujúci" alebo "zákazník").


1.2. Spoločnosť a jej obchodní partneri sa v týchto Podmienkach spoločne označujú aj ako Strany alebo každý z nich jednotlivo ako Strana.


1.3. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy, prípadne inej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a jeho obchodnými partnermi, a stávajú sa súčasťou zmluvných dojednaní, ak sa na nich zmluvné strany písomne alebo inak dohodnú.


1.4. Obchodné podmienky v platnom znení sú zverejnené na internetových stránkach spoločnosti www.3CSYSTEMS.czwww.3CSYSTEMS.sk (ďalej len "internetová stránka spoločnosti" alebo "internetová stránka predávajúceho") a sú tak sprístupnené na archiváciu a reprodukciu kupujúcemu.


1.5. Obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci je dostatočne oboznámený s týmito podmienkami a má možnosť sa s nimi oboznámiť pred samotnou realizáciou objednávky.


1.6. Spoločnosť 3C SYSTEMS s.r.o. je oprávnená priebežne meniť obchodné podmienky a o všetkých zmenách obchodných podmienok vhodným spôsobom informovať svojich obchodných partnerov.2. Kúpna zmluva a jej uzavretie 


2.1. Predávajúci umiestnením ponuky na predaj tovaru v internetovom obchode na webovej stránke spoločnosti a predložením cenovej ponuky na základe požiadavky kupujúceho vyjadruje svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar alebo služby za podmienok uvedených v obchodných podmienkach.


2.2. Ponuka tovaru, ktorá je prezentovaná v internetovom obchode na webovej stránke Predávajúceho, nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 1732 Občianskeho zákonníka, ale výzvou na vykonanie konkrétneho prieskumu, ktorý Kupujúci uskutoční prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke Spoločnosti alebo iným spôsobom.


2.3. Predávajúci vypracuje konkrétnu cenovú ponuku a doručí ju kupujúcemu do 5 dní od doručenia konkrétneho dopytu kupujúceho.


2.4. Konkrétna cenová ponuka predávajúceho predložená kupujúcemu je kupujúcemu garantovaná na obdobie uvedené v cenovej ponuke, s výnimkami uvedenými v týchto obchodných podmienkach.


2.5.  Ak kupujúci súhlasí s cenovou ponukou, doručí predávajúcemu objednávku, v ktorej písomne potvrdí konkrétnu cenovú ponuku.


2.6. Potvrdením konkrétnej cenovej ponuky spolu s objednávkou kupujúci súhlasí s cenami uvedenými v takejto konkrétnej ponuke predávajúceho, ako aj s ostatnými podmienkami uvedenými v ponuke.


2.7. Prípadné zľavy, bonusy a/alebo rabaty predávajúci uvedie v konkrétnej písomnej ponuke. Akékoľvek zľavy, bonusy a/alebo rabaty, ktoré sú uvedené v konkrétnej cenovej ponuke, nepodliehajú žiadnym ďalším zľavám, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak. Na predajné akcie uverejnené na webovej stránke predávajúceho alebo v predajných letákoch atď. sa nevzťahujú žiadne dodatočné zľavy, bonusy a/alebo rabaty, pokiaľ nie je písomne uvedené inak.


2.8. Potvrdenie cenovej ponuky predávajúceho bez akýchkoľvek zmien, doplnení alebo odchýlok v obsahu sa považuje za platné potvrdenie cenovej ponuky.


2.9. Cenová ponuka Predávajúceho, potvrdená Kupujúcim bez akýchkoľvek podstatných zmien, dodatkov alebo odchýlok, sa považuje za záväznú pre všetky objednávky Kupujúceho na Tovar uvedený v takejto konkrétnej cenovej ponuke, ktoré Predávajúci obdrží počas doby platnosti takejto konkrétnej cenovej ponuky.


2.10. Cenová ponuka predávajúceho je odvolateľná kedykoľvek počas jej platnosti až do prijatia písomného potvrdenia objednávky.


2.11. Všetky objednávky a potvrdenia cenových ponúk bude kupujúci zasielať elektronicky na e-mailové adresy Objednavky@3Csystems.eu, Objednavky@ASafe.cz, ak nie je dohodnuté inak.


2.12. Konkrétnym okamihom doručenia elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu je podanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim.


2.13. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky (alebo jej časti) predávajúcim.


2.14. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj a kúpa tovaru špecifikovaného v objednávke kupujúceho alebo služieb, ktorých dodanie predávajúci akceptoval v potvrdení objednávky.


2.15. Za prijatie objednávky možno považovať jej skutočné splnenie predávajúcim a prijatie dodávky tovaru kupujúcim vo forme dodacieho listu, nákladného listu alebo faktúry.


2.16. V prípade nejasností alebo iných nedostatkov v objednávke môže predávajúci navrhnúť kupujúcemu jej doplnenie alebo opravu. V prípade, že kupujúci takýto dodatok alebo opravu nespochybní, má sa za to, že kupujúci s takýmto dodatkom alebo opravou súhlasí. V prípade, že objednávka nemôže byť od kupujúceho prijatá, predávajúci oznámi kupujúcemu neprijatie objednávky.


2.17. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyobrazenia tovaru na internetovej stránke predávajúceho majú len ilustračný charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnej podobe tovaru, a že vyobrazenia môžu obsahovať aj vyobrazenia ďalšieho tovaru, ktorý nie je predmetom ponuky na predaj.


2.18. Predávajúci výslovne upozorňuje, že pre každý druh tovaru je predávajúcim stanovené minimálne objednávkové množstvo. Hodnota minimálnej objednávky sa určuje individuálne, na základe projektu a môže sa časom meniť v súvislosti s inými obchodnými prípadmi. V prípade, že celková cena tovaru nedosiahne minimálnu hodnotu objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu obchodný príplatok za dopravu, balenie alebo administratívne spracovanie objednávky.3. Ceny tovaru a ich zmena


3.1. Ceny tovaru sú zmluvné a vychádzajú z aktuálnych nákladových faktorov.


3.2. V prípade zmeny nákladových faktorov, napr. v dôsledku zvýšenia cien surovín, energií alebo miezd, si predávajúci vyhradzuje právo upraviť kúpnu cenu v súvislosti s týmito zmenami v porovnaní s cenami uvedenými v ponuke, s výnimkou už potvrdených objednávok.


3.3. V on-line e-shope na webovej stránke spoločnosti sú uvedené aktuálne a platné ceny v českej mene (CZK) alebo v eurách (€), s výnimkou prípadov, keď je uvedená nesprávna cena, predávajúci si vyhradzuje právo na jej opravu.


3.4. V prípade, že dôjde k zmene devízového kurzu CZK k mene € (euro) o viac než 7,5% od doby potvrdenia objednávky do doby doručenia, vyhradzuje si predávajúci možnosť nárokovať zmenu fakturovanej ceny o uvedenú hodnotu. Predávajúci musí kupujúceho na túto zmenu upozorniť vopred. Kupujúci sa zaväzuje takto zmenenú cenu tovaru uhradiť.


3.5. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú bez DPH, vrátane DPH, príp. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre nadobudnutie tovaru zaplatiť; to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikáciu prostriedkami na diaľku, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka, a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho a typu tovaru.


3.6. K cenovým ponukám A-SAFE sa prikladajú karty s technickými údajmi o typoch zábran s uvedením odolnosti v jouloch. Objednávkou kupujúci potvrdzuje, že si prečítal technické listy a plne im porozumel.


3.7. Cena za dopravu je automaticky pripočítaná k objednávke Kupujúceho v rozhraní e-shopu po tom, čo si Kupujúci v procese objednávky zvolí spôsob doručenia.


3.8. V prípadoch, keď druh tovaru neumožňuje automatický výpočet ceny, cena za dopravu sa vypočíta individuálne. Predávajúci informuje kupujúceho o cene dopravy bez zbytočného odkladu po odoslaní dopytu (žiadosti o cenovú ponuku).


3.9. Cena za prepravu tovaru, ktorá sa určuje individuálne, zodpovedá obvykle účtovaným nákladom na prepravu. Cena za prepravu tovaru je súčasťou celkovej kúpnej ceny podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.4. Dodacie podmienky miesto, dátum, spôsob dodania, zapožičanie vzoriek


4.1. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke, ak nie je dohodnuté inak.


4.2. Dodanie tovaru Kupujúcemu sa uskutoční spôsobom, ktorý Kupujúci uvedie v elektronickej objednávke, a to výberom z možností ponúkaných Predávajúcim a akceptovaných Kupujúcim.


4.3. Pri prevzatí tovaru kupujúci obdrží dodací list, ktorý je zároveň (v prípade záruky a ak k tovaru nie je priložený samostatný záručný list) záručným listom.


4.4. Termín dodania skladových položiek je stanovený najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.


4.5. Termín dodania neskladových položiek sa dohodne na základe konkrétnej ponuky predávajúceho. Termín dodania potvrdí predávajúci v objednávke kupujúceho až po komunikácii so zahraničným výrobcom a po odsúhlasení ceny za tovar.


4.6. Termíny dodania uvedené na webovej stránke predávajúceho majú len informatívny charakter a vychádzajú zo skúseností s predchádzajúcimi dodávkami.


4.7. Predávajúci oznámi kupujúcemu presný dátum dodania tovaru najmenej jeden (1) pracovný deň vopred telefonicky alebo e-mailom kontaktnej osobe uvedenej v objednávke.


4.8. Dodacia lehota začína plynúť dňom odoslania potvrdenej objednávky, zatiaľ čo dodacia lehota na vykonanie služieb (inštalácia, údržba, oprava) začína plynúť dňom odovzdania zariadenia kupujúcim. Lehota na dodanie tovaru alebo služieb nezačne plynúť skôr ako 3 dni od okamihu, keď kupujúci predloží predávajúcemu všetky podklady (t. j. technické výkresy, plány, povolenia, súhlasy atď.), ktoré má kupujúci zabezpečiť na realizáciu, alebo od okamihu, keď kupujúci zaplatí dohodnutú zálohu na účet predávajúceho.


4.9. V prípade služieb poskytovaných na základe zmluvy o dielo je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebné zariadenia a energie (napr. zdvíhacie zariadenia, elektrickú energiu a pod.) na ich vykonanie v potrebnom čase a bezplatne, a to aj v prípade, ak je inštalácia zahrnutá v cene diela alebo je za ňu dohodnutá paušálna cena.


4.10. Ak sa kedykoľvek po uzavretí zmluvy predávajúci dôvodne obáva, že kupujúci nesplní svoju povinnosť prevziať tovar alebo zaplatiť kúpnu cenu riadne alebo včas, najmä z dôvodu existencie záväzkov po lehote splatnosti alebo platobnej neschopnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávku tovaru, kým kupujúci neposkytne také zaistenie úhrady kúpnej ceny, ktoré predávajúci považuje vzhľadom na situáciu za dostatočné.


4.11. Kupujúci je povinný prijať aj dodávky, ktoré sa od dohodnutého predmetu dodávky líšia len nepodstatne.


4.12. Predávajúci je oprávnený uskutočniť čiastkové dodávky tovaru (čiastkové plnenie); kupujúci je tak povinný prevziať tovar aj v prípade, ak je dodaná len jeho časť. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste. Čiastočné plnenie bude vylúčené len vtedy, ak to kupujúci výslovne uvedie.


4.13. Ak je dodanie tovaru podmienené konaním a súčinnosťou kupujúceho, predávajúci je povinný plniť zmluvu až po splnení dohodnutých podmienok zo strany kupujúceho alebo po poskytnutí potrebnej súčinnosti predávajúcemu.


4.14. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s plnením Zmluvy.


4.15. Predávajúci nie je v omeškaní s plnením zákonných alebo zmluvných lehôt a podmienok vrátane lehoty na dodanie tovaru, ak nemôže riadne splniť svoj záväzok z dôvodu omeškania alebo prekážky na strane kupujúceho. V takomto prípade sa dátum dodania, ako aj všetky ďalšie následné lehoty a termíny stanovené v zmluve a/alebo platných právnych predpisoch, primerane predlžujú o dobu, počas ktorej bol kupujúci v omeškaní s plnením svojich povinností podľa zmluvy a/alebo platných právnych predpisov, a to až do doby, kým sa predávajúci preukázateľne nedozvie, že omeškanie kupujúceho bolo ukončené. Ustanovenia predchádzajúcej vety nemajú vplyv na právo predávajúceho písomne odstúpiť od tejto zmluvy.


4.16. V prípade, že kupujúci neposkytne súčinnosť pri prevzatí služby alebo neprevezme tovar v súlade s touto zmluvou, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady, najmä náklady spojené s odoslaním a dodaním predmetu kúpy, ako aj všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti, vrátane ušlého zisku a všetkých následných a nepriamych škôd. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že nepotvrdenie odovzdávacieho protokolu (dodacieho listu) kupujúcim neznamená, že tovar nebol dodaný a prevzatý.


4.17. Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote, predávajúci môže písomne určiť kupujúcemu dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Ak kupujúci z akéhokoľvek dôvodu, za ktorý predávajúci nezodpovedá, neprevezme tovar ani v tejto dodatočnej lehote, predávajúci má právo písomne odstúpiť od zmluvy, a to aj čiastočne; tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.


4.18. Tovar, ktorý nebude vyzdvihnutý v dohodnutej dodacej lehote, uskladní predávajúci na náklady kupujúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z kúpnej ceny tovaru, ktorý kupujúci neprevzal v dohodnutej dodacej lehote, alebo pri ktorého dodaní neposkytol predávajúcemu dostatočnú súčinnosť; tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.


4.19. Predávajúci je oprávnený dodať tovar kupujúcemu aj pred dohodnutým termínom dodania a kupujúci je povinný tovar prevziať v súlade so zmluvou; na zmluvu sa nevzťahujú ustanovenia § 2101 ods. 1 druhá veta a tretia veta Občianskeho zákonníka.


4.20. Predávajúci je oprávnený dočasne pozastaviť plnenie svojich zmluvných povinností, ak je plnenie týchto povinností znemožnené alebo neprimerane sťažené zásahom vyššej moci (t. j. napríklad povodňami, opatreniami štátnych orgánov v súvislosti s ochranou verejného zdravia, embargom atď.).


4.21. K prechodu nebezpečenstva škody na tovare dochádza dodaním tovaru kupujúcemu.


4.22. Ak nie je dohodnuté inak, vzorky tovaru sa zapožičiavajú bezplatne na obdobie 30 dní. Po uplynutí 30-dňovej lehoty je zákazník povinný zapožičanú vzorku zakúpiť alebo vzorku vrátiť. Predávajúci si vyhradzuje právo:

a) odmietnuť požičať vzorky

b) požadovať zálohu vo výške hodnoty vzorky (vzoriek)

c) požadovať úhradu hodnoty zničenej vzorky (vzoriek)

d) požadovať úhradu nákladov na dopravu5. Platobné podmienky


5.1. Platobným podkladom pre platbu kupujúceho je daňový doklad (ďalej len „faktúra“). Faktúra je splatná v termíne v nej uvedenom. Ak nie je písomne dohodnuté inak, musia byť platby kupujúcim uskutočňované bankovým prevodom pred dodaním tovaru kupujúcemu alebo dobierkou. V individuálnych prípadoch a dojednaných podmienkach možno zjednať medzi zmluvnými stranami platobnú podmienku so splatnosťou nákupnej ceny v dĺžke 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.


5.2. Faktúra sa považuje za doručenú najneskôr do 3 dní od jej odoslania kupujúcemu na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, ak sa nepreukáže inak.


5.3. Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru predávajúcemu určí kupujúci v elektronickej objednávke výberom z možností ponúkaných predávajúcim.


5.4. Predávajúci je oprávnený použiť akúkoľvek platbu vykonanú Kupujúcim na úhradu ktoréhokoľvek zo skôr splatných záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak Kupujúci uvedie, ktorý zo svojich záväzkov voči Predávajúcemu danou platbou plní.


5.5.  Predávajúci má právo určiť maximálnu výšku úverového limitu kupujúceho, t. j. sumu, do ktorej môže kupujúci čerpať faktúry, a tiež určiť obdobie ich splatnosti.


5.6. Platba sa považuje za uhradenú, keď je pripísaná na bankový účet predávajúceho.


5.7.  Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu nezávisle od prevzatia tovaru a prípadnej reklamácie.


5.8.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu dodaného tovaru. Článok 2108 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.


5.9. Započítanie protipohľadávok Kupujúceho a zadržanie platby z dôvodu akýchkoľvek nárokov Kupujúceho je vylúčené.


5.10. Predávajúci a Kupujúci sa výslovne dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje splatné a neoprávnené pohľadávky voči Predávajúcemu (najmä pohľadávky na úhradu prípadnej škody (ujmy) alebo pohľadávky z titulu nárokov z vád plnenia) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho voči Kupujúcemu na zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti za dodaný tovar alebo pohľadávkam na zmluvné pokuty, úrok z omeškania, náhradu škody (odškodnenie) alebo akýkoľvek iný nárok predávajúceho voči kupujúcemu.


5.11. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci oprávnený pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu až do doby, kým kupujúci riadne neuhradí kúpnu cenu. V prípade, že kupujúci neuhradí dlžnú sumu kúpnej ceny do 2 mesiacov odo dňa splatnosti faktúry, kupujúci podpisom alebo uzavretím zmluvy súhlasí s tým, aby predávajúci prevzal späť dodaný tovar, ktorý kupujúci ešte nezaplatil. To platí aj v prípade, ak predávajúci oprávnene odstúpi od kúpnej zmluvy.


5.12. V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku je kupujúci povinný umožniť predávajúcemu prístup k tovaru a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru.


5.13. Predávajúci je vo všetkých prípadoch oprávnený požadovať plnú náhradu škody vrátane ušlého zisku, spôsobenú porušením platobnej povinnosti kupujúceho alebo neposkytnutím potrebnej súčinnosti pri prevzatí tovaru predávajúcim.


5.14. V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody.


5.15. Prevod vlastníckeho práva k tovaru sa uskutoční po úplnom zaplatení ceny tovaru.Ukončenie zmluvného vzťahu


6.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť ukončený najmä splnením záväzkov zmluvných strán, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia zmluvy.


6.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje omeškanie kupujúceho s úhradou fakturovanej ceny o viac ako 1 mesiac a omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru o viac ako 1 mesiac od dohodnutého termínu dodania.


6.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch a tiež v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za obdobie uvedené v predchádzajúcom odseku. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s plnením iných svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo súvisiacich s plnením Zmluvy a neodstráni toto omeškanie ani do 2 týždňov od doručenia písomného upozornenia Predávajúceho na toto omeškanie s výzvou na nápravu; omeškanie Kupujúceho s plnením iných povinností vyplývajúcich zo Zmluvy však nesmie trvať dlhšie ako 4 týždne, inak je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.


6.4. V písomnom odstúpení od zmluvy musí odstupujúca strana uviesť dôvod odstúpenia od zmluvy a prípadne pripojiť dokumenty preukazujúce dôvody, ktoré odstupujúca strana uvádza.


6.5. Strana, ktorej bolo odstúpenie od zmluvy doručené, sa k nemu musí bez zbytočného odkladu písomne vyjadriť a uviesť, či dôvody odstúpenia od zmluvy akceptuje alebo nie. Ak zmluvná strana dôvody odstúpenia od zmluvy neakceptuje, musí uviesť, čo považuje za nedostatok dôvodov na odstúpenie od zmluvy.


6.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak je voči Kupujúcemu začaté konkurzné konanie, exekučné konanie alebo návrh na vydanie akéhokoľvek rozhodnutia, alebo ak je priamo vydané rozhodnutie, ktorým sa obmedzuje oprávnenie Kupujúceho nakladať s jeho majetkom, obmedzuje sa podnikateľská činnosť Kupujúceho alebo sa obmedzuje alebo znemožňuje plnenie finančných záväzkov Kupujúceho. Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zmeny kontroly, vlastníctva (vlastníckej štruktúry) alebo riadenia kupujúceho. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na už vzniknuté finančné záväzky kupujúceho.


6.7. Ukončenie Zmluvy akýmkoľvek zo spôsobov stanovených zákonom alebo Zmluvou nemá vplyv na platnosť a účinnosť záväzkov Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu alebo jej časť, súvisiace poplatky, úroky z omeškania, náhradu škody (ujmy), zmluvné pokuty a akékoľvek iné ustanovenia Zmluvy, ak to vyplýva z ich povahy alebo ak sa na tom Zmluvné strany dohodli. Tieto povinnosti zostávajú v platnosti aj po ukončení zmluvy.


6.8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže zneužitie osobných údajov, zneužitie platobných kariet a pod. alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o čom predávajúci bez zbytočného odkladu písomne informuje kupujúceho.


6.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez výpovednej lehoty podľa § 1998 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka v prípade, ak si kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby v internom informačnom systéme predávajúceho alebo chyby zamestnancov predávajúceho. V takomto prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez výpovednej lehoty, a to aj po tom, čo kupujúcemu doručil e-mail s potvrdením jeho objednávky, o čom predávajúci bez zbytočného odkladu písomne informuje kupujúceho.


6.10.Príklady, kedy môže dôjsť k chybnému zverejneniu ceny, sú najmä tieto:

a) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje kúpnu cenu alebo obvyklú cenu tovaru).

b) na cene tovaru prevyšuje alebo chýba jedna a viac cifier.

c) zľava na tovar presahuje 30 % bez toho, aby bol tovar súčasťou osobitnej marketingovej kampane alebo predaja označeného osobitným symbolom, ktorý by propagoval príslušnú výšku zľavy.7. Zásady ochrany osobných údajov


7.1. Osobné údaje kupujúcich spracúva predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


7.2. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente "Zásady spracovania osobných údajov", ktorý je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.8. Záverečné ustanovenia


8.1. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami právneho poriadku Českej republiky.


8.2. Úprava vzájomných vzťahov vykonaná týmito Obchodnými podmienkami má prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami zákona a pred obchodnými zvyklosťami. Akékoľvek odchylné ustanovenia v konkrétnej kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.


8.3. Akékoľvek spory medzi stranami sa budú prednostne riešiť rokovaním medzi stranami. Ak rokovania medzi zmluvnými stranami nepovedú k zmierlivému urovnaniu, právomoc na riešenie sporov medzi zmluvnými stranami majú súdy Českej republiky.


8.4. Reklamácie a záruka na tovar sa riadia platným reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami predávajúceho. Reklamačný poriadok a záručné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a sú uvedené v samostatnom dokumente, ktorý je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.