0

Obľúbené produkty:

0
  • Nemáte žiadne obľúbené produkty.

+421 948 049 158(Po-Pia, 8-16:00 hod.)
Menu

Reklamačný postup a záručné podmienky


 

1. Úvodné ustanovenia  


1.1. Tento reklamačný poriadok a záručné podmienky (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje postup pri reklamácii tovaru u spoločnosti 3C SYSTEMS s.r.o., IČO 247 71 627, so sídlom Havlíčkova 1732, Beroun-Město, 266 01 Beroun, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 173018 (ďalej len "spoločnosť" alebo "predávajúci") a poskytovanie záruky spoločnosti jej obchodným partnerom (ďalej len "kupujúci").


1.2. Reklamačný poriadok v platnom znení je zverejnený na internetových stránkach predávajúceho www.3CSYSTEMS.czwww.3CSYSTEMS.sk


1.3. Spoločnosť 3C SYSTEMS s.r.o. je oprávnená priebežne meniť Reklamačný poriadok a o všetkých zmenách informovať svojich obchodných partnerov e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.2. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru       


2.1. Zodpovednosť spoločnosti 3C SYSTEMS s.r.o. za vady tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 2099 a násl.). 


2.2. Zákonné nároky kupujúceho z vád tovaru je možné uplatniť v závislosti od toho, či došlo k podstatnému alebo nepodstatnému porušeniu zmluvy.


2.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri dodaní bez vád. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim mal tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami a v prípade, že predávajúci alebo výrobca takéto vlastnosti neopísal alebo ich kupujúci neočakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy, je tovar vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa. Tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára, tovar má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a spĺňa požiadavky právnych predpisov.


2.4. Kupujúci má práva z vadného plnenia aj v prípade skrytej vady, ktorá sa vyskytne na tovare počas záručnej doby.


2.5. Záruka za vady tovaru je uvedená v detailoch tovaru v e-shope predávajúceho umiestnenom na internetovej stránke predávajúceho alebo v dokumentácii tovaru dodaného kupujúcemu.


2.6. Záručná doba je spravidla 1 (jeden) rok od dodania tovaru kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak.


2.7.Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku osobitnej prevádzky kupujúceho, ale len za vady tovaru, ktoré vznikli v bežných prevádzkových podmienkach. V prípade pochybností je kupujúci povinný preukázať, že pred uzavretím zmluvy informoval predávajúceho o osobitných prevádzkových podmienkach.


2.8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na škody spôsobené vyššou mocou, napr. živelnými pohromami alebo inými vonkajšími vplyvmi, ako sú blesk alebo iný atmosférický výboj, požiar alebo voda, alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako sú prepätia v elektrickej alebo telefónnej sieti, t.j. nie chybným plnením zo strany predávajúceho.


2.9. Kupujúcemu nevznikajú práva z vadného plnenia, ak kupujúci pred prevzatím dodávky vedel, že tovar (výrobok) má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, a to najmä týmito spôsobmi:

a) výrobok bol nainštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na obsluhu, alebo ak bola chyba alebo poškodenie spôsobené preukázateľne nesprávnym používaním

b) výrobok je mechanicky poškodený (napr. ak sa s výrobkom manipulovalo)

c) závada bola spôsobená neodborným alebo neopatrným zaobchádzaním alebo tým, že výrobok bol použitý na iný účel, ako je jeho bežné alebo výrobcom určené použitie.

 

2.10. Okrem toho sa zodpovednosť predávajúceho za vady neuplatňuje v nasledujúcich prípadoch:

a) v prípade výrobku predávaného za zníženú cenu (zľavnený tovar), vada, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena

b) ak kupujúcim reklamovaná vada má povahu opotrebenia spôsobeného bežným používaním výrobku.


2.11. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nesprávnymi informáciami a pokynmi kupujúceho.

2.12. Kupujúci je povinný sa pred použitím zakúpeného tovaru oboznámiť s technickými listami výrobku, návodom na montáž alebo použitie. Návody na použitie alebo montáž sú priložené k tovaru alebo sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke predávajúceho na stránke s podrobnými informáciami o výrobku. V prípade, že návod nie je k dispozícii s tovarom alebo na webovej stránke, predávajúci ho na požiadanie zašle kupujúcemu.

 

2.13. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak sa nedodrží odporúčané použitie typov zariadení a maximálne hodnoty uvedené v technickom liste. Ak sa výrobok používa mimo odporúčaného použitia tovaru alebo sú prekročené maximálne hodnoty odporu, záruka sa neuplatňuje.

 


3. Reklamácie  uplatnenie práva z vadného plnenia

 

3.1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru s odbornou starostlivosťou skontrolovať tovar a oznámiť predávajúcemu všetky zjavné vady tovaru.

 

3.2. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu všetky zjavné vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 (siedmich) dní odo dňa, keď kupujúci vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol zistiť.

 

3.3. V prípade prepravy treťou stranou je potrebné zásielku pri prevzatí dôkladne skontrolovať a v prípade poškodenia ju okamžite reklamovať u dopravcu. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať, či je zásielka kompletná a nepoškodená. V prípade odôvodnených obáv o neporušenosť zásielky tovaru je zákazník povinný na dodací list napísať, že tovar bol prijatý s výhradou (napr. s poznámkou "poškodená krabica") alebo zásielku vôbec neprijať. Ak to situácia umožňuje, predávajúci odporúča rozbaliť zásielku pred vodičom a poškodenú zásielku odfotiť.

 

3.4. V prípade vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu zaslaním e-mailu na adresu Info@3Csystems.eu, alebo listom na adresu 3C SYSTEMS s.r.o., Lidická 1262, 765 02 Otrokovice.

 

3.5. Reklamácia musí obsahovať popis vady a špecifikáciu nároku, ktorý kupujúci uplatňuje voči predávajúcemu.

 

3.6. Ak tovar nemá dohodnuté vlastnosti, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

 

3.7. Kupujúci má právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady aj vtedy, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy.

 

3.8. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu súčasti veci alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť súčasť veci alebo vec opraviť, ako aj vtedy, ak predávajúci nezjedná nápravu v primeranej lehote alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

 

3.9. Predávajúci je povinný písomne potvrdiť kupujúcemu, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

3.10. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie spravidla do 7 (siedmich) pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby.

 

3.11. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote.

 


4. Vrátenie tovaru v prípade reklamácie a v prípade odstúpenia od zmluvy

 

4.1. Predávajúci v priebehu vybavovania reklamácie informuje kupujúceho o prípadnej lehote na vyzdvihnutie tovaru kupujúcim, ak je tovar vrátený kupujúcemu.

 

4.2. Kupujúci je povinný vrátiť tovar, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pred prevzatím tovaru späť musí byť tovar zabalený tak, aby bol dostatočne chránený pred poškodením a znehodnotením počas prepravy.

 

4.3. Tovar sa vracia na adresu predávajúceho 3C SYSTEMS s.r.o., Lidická 1262, 765 02 Otrokovice, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci zabezpečí spätnú prepravu tovaru na vlastné náklady.

 

4.4. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

 

4.5. V prípade zníženia hodnoty tovaru vo väčšom rozsahu, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, najmä ak je takéto zníženie hodnoty spôsobené poškodením vráteného tovaru alebo nedodaním tovaru v úplnom stave. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať takúto náhradu za zníženie hodnoty vráteného tovaru s vrátenou kúpnou cenou.5. Zodpovednosť predávajúceho za škody 


5.1..Zodpovednosť predávajúceho za škodu sa riadi najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


5.2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené vadami tovaru (výrobku), pokiaľ zákon nestanovuje inak.


5.3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou, napr. povodňami, epidémiami a pod.


5.4. Ak nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním dodacej lehoty zo strany výrobcov alebo dodávateľov predávajúceho. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy.6. Osobitné oznámenie o poradenstve spoločnosti


6.1. Rady, informácie a poradenstvo spoločnosti 3C SYSTEMS s.r.o. týkajúce sa výberu a použitia tovaru sú spravidla poskytované bezplatne na základe dlhoročných skúseností v danom odvetví a úplných, objektívnych informácií poskytnutých kupujúcim, ktoré môžu mať významný vplyv na výber vhodného tovaru.


6.2. Zákazník testovaním vzoriek, odmietnutím testovania vzoriek, odmietnutím poradenstva a odmietnutím odporúčaných možností potvrdzuje, že si je vedomý vlastností a životnosti tovaru a je si vedomý vhodnosti tovaru na ním požadované účely.


6.3. Zodpovednosť predávajúceho za škodu spôsobenú informáciou alebo radou, t.j. zodpovednosť vyplývajúca z odporúčaného riešenia, sa uplatňuje len v prípade, ak je ponuka predávajúcim označená ako "odporúčaná možnosť" a poradenstvo je poskytované za poplatok.

 


7. Osobitné upozornenie pre elektronické bezpečnostné systémy Solan a ZoneSafe a bezpečnostné zábrany A-SAFE

 

7.1. Spoločnosť 3C SYSTEMS s.r.o. výslovne upozorňuje na sskutočnosť, že elektronické bezpečnostné systémy Solan a ZoneSafe sú len pomôckou na zvýšenie bezpečnosti prevádzky a nesmú sa používať ako náhrada za správnu organizáciu pracoviska, bezpečnosť, školenie obsluhy a uplatňovanie príslušných noriem zaoberajúcich sa bezpečnosťou a ochranou osôb na pracovisku.

 

7.2. Spoločnosť upozorňuje na skutočnosť, že kupujúci bol v technickom liste informovaný o charakteristikách odolnosti bezpečnostnej bariéry A-SAFE vyjadrených v jouloch a prevzatím technického listu bez ďalších otázok potvrdil, že technickému listu porozumel.